Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-02-29
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaGłówny księgowy
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

    Ogłoszenie nr: 177966
    Data ukazania się ogłoszenia: 18 lutego 2016 r.


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Opole

    Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
    główny księgowy


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 0.5

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
    ul. Plebiscytowa 5
    45-361 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

    Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •     prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 •     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 •     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 •     prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
 •     sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
 •     sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 •     sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
 •     sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu.

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Praca w siedzibie urzędu, samodzielna


    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. Warunki architektoniczne budynku urzędu: budynek dwupiętrowy, stanowisko pracy usytuowane na I piętrze. Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


    Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 •     wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne, zgodne z art.54 ust.2pkt.5 ustawy o finansach publicznych
 •     doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia średniego

    pozostałe wymagania niezbędne:

 •         znajomość ustawy o finansach publicznych
 •         znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 •         znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 •         znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 •         znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 •         znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
 •         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •         niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz  samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 •         posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 •         rzetelność i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 •     umiejętność obsługi oprogramowania Progman - Finanse, Płace
 •     umiejętność obsługi programu Płatnik
 •     umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •     życiorys i list motywacyjny
 •     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 •     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 •     oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •     kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •     kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 •     oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 •     oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

 

Termin składania dokumentów:

    29-02-2016

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
    ul. Plebiscytowa 5
    45-361 Opole
    lub osobiście w sekretariacie (I piętro, pok.nr 2)


Inne informacje:

    Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie http://bip.kprm.gov.pl oraz http://bipwif.e-wojewoda.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (I piętro). W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77/453-98-24

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Opolu

na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY,

w wyniku ogłoszenia o numerze 177966 z dnia 18.02.2016 r., opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Kandydatka zrezygnowała z objęcia stanowiska

Wytworzył(a): Grzebieniowska Aleksandra
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1096

Data wytworzenia: 2016-02-18 08:25:19
Data publikacji: 2016-02-18 08:25:38
Ostatnio aktualizował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-07-07 11:12:25

Historia zmian artykułu:
2017-07-07 11:12:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.12
2017-04-20 08:12:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.8
2017-04-20 08:11:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.7
2017-04-20 08:09:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.6
2017-04-20 08:06:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.5
2017-04-20 08:02:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.4
2017-04-20 08:00:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.3
2017-04-20 07:53:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
2016-03-09 13:51:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.3
2016-03-09 13:48:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
2016-02-18 08:27:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.