Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora farmaceutycznego nr 54404 z dnia 19 września 2019 r. - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora farmaceutycznego nr 54404 z dnia 19 września 2019 r.
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-09-30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor farmaceutyczny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 54404 z dnia 19 września 2019 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


inspektor farmaceutyczny
DZIAŁ NADZORU

Wymiar etatu: 1/1

    Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Plebiscytowa 5
45 - 380 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu na pierwszym piętrze.
Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy i
podjazdów dla niepełnosprawnych.
Krajowe podróże służbowe.
Narzędzia i materiały: komputer.
Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, kontrolowanie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywanie i przekazywanie szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością i kontrolą warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Kontrolowanie obrotu produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1
 • Przyjmowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym wniosków w postępowaniu o udzielanie oraz wygaszanie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz punktu aptecznego
 • Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny oraz placówkę obrotu pozaaptecznego
 • Opracowywanie wystąpień do Izby Aptekarskiej w sprawie wydania opinii stwierdzającej rękojmię należytego prowadzenia apteki
 • Sprawowanie nadzoru w przedmiocie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych
 • Monitorowanie braków dostępności punktów leczniczych
 • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe : 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • prawo jazdy kategorii" B"
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców w części dot. kontroli działalności gospodarczej
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
brak

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 września 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Plebiscytowa 5
  45 - 380 Opole
  z dopiskiem: dotyczy ogłoszenia o naborze nr 54404.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, którego siedzibą jest
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu, ul. Plebiscytowa 5, 45-361 Opole
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 453-98-24
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: nie będą przekazywane.
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy
ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z
przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do
zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie
wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi około 5.367,43 zł + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 77/453-98-24.


WZORY OŚWIADCZEŃ:

http://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 54404 z dnia 19 września 2019 r.

Wyniki naboru:
nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata:

Łukasz Latała , Opole

 

Wytworzył(a): Trocha Barbara
Wprowadził(a): Trocha Barbara
Opublikował(a): Trocha Barbara
Liczba wyświetleń: 587

Data wytworzenia: 2019-09-19 15:25:55
Data publikacji: 2019-09-19 15:26:11
Ostatnio aktualizował(a): Trocha Barbara
Data ostatniej zmiany: 2019-10-11 13:45:46

Historia zmian artykułu:
2019-10-11 13:45:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, v.5
2019-09-23 09:24:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, v.4
2019-09-23 08:17:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, 3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.