Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-03-20
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaGłówny Księgowy
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 178785

Data ukazania się ogłoszenia: 10 marca 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Opole

Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny księgowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
ul. Plebiscytowa 5
45-361 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
 • sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie urzędu, samodzielna

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy. Warunki architektoniczne budynku urzędu: budynek dwupiętrowy, stanowisko pracy usytuowane na I piętrze. Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne, zgodne z art.54 ust.2pkt.5 ustawy o finansach publicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych w przypadku wykształcenia średniego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
  • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
  • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
  • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
  • rzetelność i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi oprogramowania Progman - Finanse, Płace
 • umiejętność obsługi programu Płatnik
 • umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

20-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Plebiscytowa 5
45-361 Opole
lub osobiście w sekretariacie (I piętro, pok.nr 2)

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie http://bip.kprm.gov.pl oraz http://bipwif.e-wojewoda.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (I piętro). W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77/453-98-24

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru

Przeprowadzonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Opolu

na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY,

w wyniku ogłoszenia o numerze 178785 z dnia 10.03.2016 r. opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Wytworzył(a): Grzebieniowska Aleksandra
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1218

Data wytworzenia: 2016-03-10 08:05:35
Data publikacji: 2016-03-10 08:13:49
Ostatnio aktualizował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-07-07 11:11:54

Historia zmian artykułu:
2017-07-07 11:11:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.6
2017-04-20 08:15:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.5
2016-03-24 08:38:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
2016-03-10 08:43:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
2016-03-10 08:21:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.